Website Banner
     
      What Peak Management Asia Does  
     
     
 
 
     
 
Sales Strategies:  กลยุทธ์การขาย
Dynamic environment in Thailand would drive the need for change in sales strategies to cope with the new market requirement.  Leading organizations look for new and better strategy to be able to stay competitive and survive in the industry.  Peak Management can provide a streamlined methodology to formulate a concrete sales strategy plan through effective implementation and execution and sales performance reviews ensuring the success of the strategy.

สภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงในประเทศไทยเป็นปัจจัยหลักที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์การขายเพื่อให้เข้ากับความต้องการใหม่ ๆ ในตลาด  องค์กรชั้นนำต่างก็หากลยุทธ์ใหม่และดีขึ้นมาใช้ในธุรกิจเพื่อให้ยั่งยืนและสามารถนำพาไปข้างหน้าได้ พีคแมเนจเม้นต์สามารถให้วิธีการคิดและกระบวนการทำงานเพื่อสร้างแผนกลยุทธ์การขายที่ชัดเจน ด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและมีการทดทวนถึงผลประกอบการ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์นั้นเกิดผลลัพธ์ตามที่วางไว้
 
Sales Organization Effectiveness:  การสร้างองค์กรขายอย่างประสิทธิภาพ
Running an effective sales organization is mandatory for senior executive to commit to the investment and development in sales force.  If sales organization has outgrown in the revenue and volume, senior executive probably would need to re-structure the sales organization to cope with the dynamic change.  Peak Management has the expertise to provide a plan to build a new structure of sales organization.  This includes the selection and hiring process through competency based interview, sales training and development, sales plans and reward program, opportunity management and pipeline review, performance management and etc.

การบริหารองค์กรขายถือเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารระดับสูงเพื่อมีพันธกิจต่อการลงทุนและการพัฒนาทีมงานขาย  ถ้าองค์กรขายได้สร้างรายได้อย่างรวดเร็ว ผู้บริหารระดับสูงอาจจะต้องหันมามองว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงองค์กรขายเพื่อให้สอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  พีคแมเนจเม้นต์มีความเชี่ยวชาญที่จะช่วยสร้างแผนงานที่จะรองรับการเติบโตขององค์กรขาย ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกพนักงาน ด้วยขบวนการสัมภาษณ์แบบ Competency Based จัดการด้านพัฒนาและฝึกอบรมที่จำเป็นต่อการทำงาน สร้างแผนงานและผลตอบแทนให้กับพนักงานขาย การบริหารจัดการโอกาสการขาย และการบริหารผลงานของตนเอง ฯลฯ เป็นต้น
 
Sales Training and Development:  การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานขาย
Sales training programs for leading companies must be in place to ensure the success of developing sales professionals to the executive levels.  Selling core value is becoming the requirement for more experienced sales professionals.  Peak Management can provide different levels of training depending on the qualification and years of experience of the sales team.

โปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานขายสำหรับองค์กรชั้นนำมักจะถูกวางไว้ล่วงหน้า เพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาทีมงานขายมืออาชีพก่อนที่จะก้าวไปสู่ฝ่ายบริหารการขาย  การขายคุณค่าหลักเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของพนักงานขายที่มีประสบการณ์สูง พีคแมเนจเม้นต์สามารถช่วยออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมการขายในหลาย ๆ ระดับขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ตรงของทีมงานขาย
 
Leadership Training:  การพัฒนาผู้นำ
Leaders will lead the organization without doubts.  Hence leaders in the organization must be developed to enhance their skill and expertise.  Peak Management has a leadership program that can strengthen the potentials of the organisation.

ผู้นำจะเป็นผู้นำพาองค์กรไปอย่างไม่มีข้อกังขา  ดังนั้น ผู้นำในองค์กรจะต้องถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะและความเขีียวขาญเฉพาะด้านให้มากขึ้น พีคแมเนจเมัน์สามารถนำเสนอโปรแกรมสำหรับสร้างผู้นำ เพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่พนักงานที่มีความเป็นไปได้ใอนาคต
 
4th Party Logistics (4PL):  
Majority of our consultants came from logistics and supply chain industry, Peak Management can design the solution of logistics services in both freight management and contract logistics for the small and medium size companies who need to outsource to the 3rd party company.
 
 
 
 
 
 
 Tel. +662 738 4324
 
 
 
 

 
 Email: 
 
info@peakmgtasia.com
 
 
 
 
 
Copyright©2016 Peak Management Asia Co., Ltd.
 
Current Pageid = 3